სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი_TDI

სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი_TDI

07/08/19

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, გამოვლინდა ტოლერანტობისა და უცხოს მიმღებლობის რამდენიმე ფორმა, რომელთა უმრავლესობა არასწორი ან არასაკმარისი ინფორმაციისა და შესაბამისი განათლების წყაროების არარსებობის/უქონლობისგან გამომდინარეობს. რელიგიური იდენტობა დომინირებს სხვა სახის იდენტობებზე, რაც, სავარაუდოდ, აიხსნება საბჭოთა კავშირში რეპრესირებული რელიგიური გამოხატვითა და მოგვიანებით საქართველოს საპატრიარქოს სოციალური როლისა და ძალაუფლების ზრდით. უმცირესობათა და უცხო ჯგუფთა მიმღებლობასთან დაკავშირებით გამოიკვეთა წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება, რაც გამოიხატება ადამიანის უფლებების, მოდერნულობის დისკურსსა და ქართული ტრადიციული შეხედულებების დიქოტომიაში.