ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში_UNICEF

ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში_UNICEF

07/08/19

კვლევა ეძღვნება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზსს და ორიენტირებულია შემდეგ თემატურ საკითხებზე: ახალგაზრდობის ჩართულობა სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ აქტივობებში; ახალგაზრდობის სწავლების, დასაქმების და მობილურობის ხელშეწყობა; ჯანდაცვა; სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა… კვლევის შედეგად გამოვლენილი მონაცემები ინფორმატიული იქნება ახალგაზრდების ეროვნული სამოქმედო გეგმის განვითარების თვალსაზრისით. ამ გეგმის შემუშავება წარმოადგენს ფუნდამენტური მნიშვნელობის ინიციატივას და საქართველოში ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული საკითხებისადმი კომპლექსური და ყოვლისმომცველი მიდგომის მაგალითს.