ჩვენი პუბლიკაციები

სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი_TDI

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, გამოვლინდა ტოლერანტობისა და უცხოს მიმღებლობის რამდენიმე ფორმა, რომელთა უმრავლესობა არასწორი ან არასაკმარისი ინფორმაციისა და შესაბამისი განათლების წყაროების